Mosószer adalék – PC Oxol Extra

9.949 Ft Bruttó ár (nettó 9.949 Ft)

Ez a mosószer az alkalmazási terület tekintetében fertőtlenítő hatású felülettisztító, fertőtlenítő mosószer-adalék.

Cikkszám: 017 Kategória:

Leírás

74 / 100

Mosószer adalék – PC Oxol Extra

Leírás:
Biocid hatóanyag-tartalom: 5-15% hidrogén-peroxid, 5-15% perecetsav Veszélyt meghatározó összetevő: hidrogén-peroxid, perecetsav
Típus: koncentrátum, biocid termék – 2. és terméktípus

Alkalmazási terület: fertőtlenítő hatású felülettisztító. fertőtlenítő mosószer-adalék
Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid

Használati utasítás:
Alkalmazási terület Textilfehérítés.
Az alkalmazott technológiától függetlenül öblítő fázisban 1-2 ml/szárazruha Kg.
Behatási idő: 5-15 perc, a kívánt fehérítő hatás elérésétől függően.

Figyelmeztetés:
Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei/óvintézkedések: Kerülni kell a termékkel történő expozíciót, szembejutást, a termék lenyelését. Használat közben tilos a dohányzás!
Ne dolgozzunk a termék hő-, gyújtó-, szikraforrás közelében.

Elsősegélynyújtás:
Nagy mennyiség belégzése esetén vigyük a sérültet friss levegőre. Ha bőrre kerül, folyóvízzel és szappannal alaposan le kell mosni. Ha a szembe jut, azonnal alaposan öblítse bő vízzel legalább 10 percen keresztül.
Lenyelés esetén – ha a sérült eszméleténél van – mossa ki a száját vízzel. HÁNYTATNI TILOS! Azonnal forduljunk orvoshoz!

Lejárati idő/ tárolási útmutató: Hűvös, napfénytől védett, jól szellőző helyen élelmiszerektől távol kell tartani. Mindig az eredeti csomagolásban tároljuk.
Gyermekek kezébe nem kerülhet! Hő és gyújtóforrástól tartsuk távol. Szakszerű tárolás esetén 12 hónap.

Szennyezés-mentesítés:
A kiömlött terméket inert, nem gyúlékony kötő anyaggal (homok, föld, stb.) itassuk fel, majd a területet alaposan vízzel öblítsük le. A szennyeződött szorbens veszélyes hulladékként ártalmatlanítandó.

Felhasználói kör: foglalkozásszerű

Környezetvédelmi óvintézkedések: nagy mennyiségben, hígítás nélkül a termék, maradéka, hulladéka a környezetbe, csatornába, víztestekbe ne jusson. Hulladékkezelés: maradéka, csomagolóanyaga veszélyes hulladék, Kommunális hulladékként nem kezelhető.  Engedélyszám: OTH 3989-4/2009 Gyártási tétel szám:

Oxidáló   VESZÉLY

  • H272 Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.
  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
  • P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos hulladékkezelési előírások szerint.

 

További információk

kiszerelés

1 liter, 5 liter